COMISSIONS

INNOVACIÓ

DESCRIPCIÓ DE LES REUNIONS INNOVACIÓ

Març
9

La propera reunió de la Comissió d'Innovació tindrà lloc el proper 9 de març de 9h a 10.30h a la Fundació KIM BCN. Tractarem l'evolució del distintiu 22@LAB i altres temes relacionats amb el districte. 

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assistents

Aquests van ser els punts tractats a la reunió de la Comissió d'Innovació celebrada el 9 de març:

1. Benvinguda als participants

Antoni Paz, com a President de la Comissió d’Innovació, presenta breument a la resta de participants, que prenen la paraula per a presentar la institució que representen.

2. Distintiu 22@IPNetwork

a.  Imatge i nom IP22@

Antoni Paz i Antoni Oliva presenten la nova versió del segell 22@IP, mostrant les diferents versions disponibles (positiu i negatiu). La distinció entre els models del segell respon a la necessitat d’ús en diferents marcs de la Xarxa 22@. Es presenta així mateix la nova nomenclatura del segell IP22@.


b.  Esquema de funcionament del distintiu.

Antoni Paz presenta el procés de avaluació dels projectes presentats i es descriuen els rols i tasques a desenvolupar par cada un dels agents i fases descrits.

Els membres de la Comissió reafirmen la necessitat de reforçar els criteris de participació mitjançant l’elaboració d’un manual d’ús del distintiu.


3. Jornades especialitzades de DIRECTORS D’INNOVACIÓ: COMISSIONATS. Funcions

Es presenten els rols i responsabilitats dels Comissionats d’Innovació. Aquestes responsabilitats giraran, en gran part, al voltant de tres eixos:

 • Composició i participació en el grup d’avaluació  de projectes
 • Generació/identificació de projectes / activitats  en les àrees de responsabilitat específiques.
 • Identificació de necessitats d’innovació i  elaboració de discurs estratègic en les àrees de responsabilitat específiques.

Es presenten els diferents Comissionats que integraran la Comissió d’innovació:

 • Tecnologies Sostenibles
 • Fintech
 • Legal
 • Col·laboracions Públic-Privades
 • Tecnologia

Es proposa incloure en el llistat de Comissionats el Comissionat de Media, proposta que és acceptada pels assistents.

De la mateixa manera es proposa separar el Comissionat de Tecnologia en Tecnologia Digital i Hardware (Robòtica, transformació industrial, etc.

Es proposen els següents candidats com a responsables dels comissionats:

Tecnologies Sostenibles
AIGÜES DE BARCELONA
Acceptada
Fintech
STRANDS
Acceptada
Legal
CUATRECASAS
Proposta
Col·laboracions Públic-Privades
BARCELONA ACTIVA
Acceptada
Tecnologia Digital
ICA
Acceptada
Tecnologia Informació
TELEFONICA
Proposta


S’aprova que les reunions de Comissionats es celebraran amb una periodicitat mensual cada segon dijous de cada mes. Així mateix,  i per tal de potenciar l’impacte i la difusió de l’esdeveniment es coordinaran les activitats de comunicació relacionades amb el segell 22@IPNetwork amb el Pla de Comunicació Global de la Comissió i de la Xarxa 22@.

El proper calendari de reunions dels comissionats queda fixat de la manera següent:

12 Abril de 2018

15.30h-16.30h

STRANDS

10 de Maig de 2018

15.30h-16.30h

ICA

19 de Juny de 2018

15.30h-16.30h

TELEFÓNICA


Pel que fa al calendari de les reunions ordinàries de la Comissió es proposa el següent calendari:

27 Abril de 2018

09.00-10.30h

KIM

01 de Juny de 2018

09.00-10.30h

KIM

06 de Julio de 2018

09.00-10.30h

KIM


4. Altres temes:

Breu introducció de la visita institucional que la comissió d’innovació 22@network organitzarà amb el CLUB CECOT INNOVACIÓ el proper dia 3 de maig de 2018. Els objectius de la visita son:

 • Visitar i presentar iniciatives innovadores que es desenvolupen al districte 22@
 • Presentar les activitats específiques de 22@Network
 • Identificar oportunitats de col·laboració entre les entitats.
 • Dinar institucional

Gen.
18

Reunió de la Comissió d'Innovació a la Fundació KIM BCN. Presentarem l'evolució del projecte URBAN LAB 22@ i tractarem altres temes relacionats amb el districte. 

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assistents

Aquests van ser els punts tractats a la reunió de la Comissió d'Innovació del 18 de gener a KIM BCN:

1. Benvinguda als membres de la comissió i presentació  dels nous membres

Antoni Paz, com a President de la Comissió d’Innovació, presenta breument la resta d’assistents als nous membres, que donen a conèixer el seu nom, càrrec i àmbit d’actuació de la seva entitat.

2. Distintiu 22@ URBAN LAB. Evolució

Ja que encara no es disposen del vectorials del nou logo del 22@ Network, es posposa la presentació de les diferents propostes d’imatge del distintiu.

L’Antoni Paz presenta una primera aproximació al procediment de funcionament del distintiu, que es resumeixen en el següents 6 punts:

a) Presentació per minisite omplint el formulari

Les propostes les podran presentar les entitats associades al 22@Network omplint el qüestionari online que s’habilitarà  al minisite de la comissió.

Caldrà acordar la composició del grup encarregat de portar a terme l’avaluació de les propostes. D’entre 5 i 10 persones amb membres de la Comissió d’Innovació, membres d’altres comissions i/o experts externs. En tot cas, haurà de ser un grup estable per tal de poder fer front al volum de propostes, el qual a hores d’ara no coneixem.

Es preveu disposar d’un formulari final pel mes de març.

b) Encaix amb estratègia del 22@

Ja que la participació a la comissió i, per tant, al grup de d’avaluació és una activitat voluntària es treballarà en una metodologia d’avaluació que permeti reduir en una primera instancia el nombre de projectes a avaluar.

El primer pas serà veure si el projecte té un encaix o dona resposta binaria (SI/NO) a un interès o necessitat del 22@. Caldrà definir (i) què entenem con subjecte 22@ -l’associació, les entitats amb seu al 22@, els veïns i veïnes-, i (ii) les preguntes.

c) Assoliment de criteris bàsics

Es presenta també una primera aproximació de criteris bàsics que permetran avaluar quin tipus d’innovació planteja la proposta i el grau de la mateixa.

Com a criteri de tall, es planteja (i) que la proposta assoleixi un 100% d’un dels atributs bàsics o (ii) el 20% dels sub-atributs en el cas que la innovació es doni en 2 o més atributs bàsics.

d) Assoliment de criteris d’excel·lència

La proposta a més haurà d’aprofundir en criteris més subjectius com ara el “risc comercial” o “els temps d’incorporació/introducció de la innovació”.

A més de la proposta telemàtica, les propostes podran fer una exposició davant el grup d’avaluació per tal d’aprofundir en aquest criteris.

e) Aprovació de la proposta

Un cop avaluada la proposta, per tal de poder accedir al distintiu, la proposta haurà de ser aprovada per més d’una comissió.

En aquest sentit, cal engegar mecanismes de coordinació amb les diferents comissions del 22@ per tal de:

 • Rebre recolzament per part de les comissions alhora de  poder definir els atributs amb els que haurà de comptar una proposta per tal de rebre l’aprovació de cada comissió en específic.
 • Identificar la persona que podrà participar en el grup d’avaluació per tal de valorar els criteris d’excel·lència quan s’escaigui
 • Definir un marc comú d’aprovació de la proposta     

f) Atorgament del distintiu

Es preveu que el període transcorregut entre la entrada d’un projecte i l’avaluació final no superi els dos mesos.

Un cop aprovat, el projecte serà recolzat amb accions de difusió encara per definir (vídeos, elaboració d’un portfoli de projectes innovadors segmentat per atributs, foment de la innovació com a bona practica més enllà del 22@, ...)

3. Jornades especialitzades DIRECTORS D’INNOVACIÓ

Antoni Paz planteja que, desprès d’una ronda de trucades entre els membres de la comissió ha corroborat l’existència de diferents perfils i motivacions per formar part de la Comissió d’Innovació, així com de diferents graus de coneixement i maneres d’afrontar la innovació. Des de petits emprenedors a grans empreses amb estructures pròpies orientades a la intra-innovació, passant per entitats de recolzament a la implantació (consultores), facilitadores (com la pròpia Administració Pública) o, fins i tot, generadores de coneixement (universitats).

Una possible solució per tal que fomentar l’interès de tot tipus de perfils en participar de les accions dutes a terme per la comissió és establir petits punts de trobada especialitzats (on cada perfil pugui interactuar amb els seus semblants) alhora que es generi material d’interès per  la resta.

En aquest sentit, es proposa establir el desenvolupament de jornades especialitzades on els directors d’innovació abordin temàtiques específiques de la innovació (tendències internacionals en innovació, noves eines per facilitar la innovació, territoris o ecosistemes innovadors que siguin singulars i que el 22 pugui fer servir com a benchmarking, etc...) a l’estil d’un think  tank.

El resultat d’aquestes jornades, es difondran mitjançant la publicació de documents i/o infografies per tal que:

 • donar a conèixer el posicionament propi de l’associació en matèria d’innovació a nivell local i internacional
 • generar debat al voltant de noves tendències en l’àmbit de la  innovació en el si del 22@ entre els diferents tipus d’entitats
 • facilitar l’accés al coneixement i fomentar la seva implantació per part d’altres perfils (end users)
 1. Altres temes

Presentació de proposta ERASMUS+ (Resultats del taller REPTES I OPORTUNITATS DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL)

Es valora positivament el desenvolupament de la jornada.

S’informa que la proposta no es presentarà a la propera convocatòria degut a que un dels socis principals no està en disposició de fer-ho. En tot cas, es posposa a la convocatòria del proper més d’octubre a l’espera de trobar un altre soci.

Visita institucional Patronal Terrassa CECOT

S’informa que el proper més de febrer el Club d’Innovació de la Patronal CECOT farà una visita institucional al 22@.

Tot i que encara no es coneix el llistat definitiu d’entitats. El membres de la comissió veuen una oportunitat per compartir experiències i bones pràctiques.

El membres del Club d’Innovació de la Patronal CECOT també han mostrat el seu interès per fer visites a entitats i organismes del 22@, tot i que encara no han fet arribar cap petició expressa. Tant bon punt ho faci saber, s’informarà als socis.

 1. Torn obert d’intervencions

Es fa saber l’interès de l’Ajuntament per les accions que es tenen pensades dut a terme sota el nom de 22@ URBAN LAB, així com que aquesta es una marca que tradicionalment ha vingut utilitzant l’Ajuntament .

L’associació coordinarà amb l’Ajuntament la marca final del distintiu i el seu ús.

Es recorda que la participació en el desenvolupament del distintiu és oberta a tothom, les aportacions de tots és necessària i benvinguda.

Els interessats en participar en el grup de treball de desenvolupament del distintiu es poden posar en contacte directament amb el President de la comissió d’innovació.


Nov.
13

Reunió de la Comissió d'Innovació a la Fundació KIM BCN. Presentarem el projecte URBAN LAB 22@ per al disseny i implementació de projectes en el sí del districte.

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assistents

Aquests van ser els punts tractats a la primera reunió de la Comissió d'Innovació del curs 2017-2018. 

1. Presentació  dels membres de la Comissió

Antoni Oliva presenta l’Antoni Paz com a President de la Comissió d’Innovació, qui fa una breu exposició de la visió, missió i objectius de la mateixa.

Els diferents assistents a la reunió es presenten i exposen la seva pròpia visió, així com el seu interès i el de les seves entitats en el marc de la comissió.

2. Objectius de la Comissió 

Els objectius comuns acordats, després de l’exposició de propostes presentades per Antoni Paz són:

 • El districte 22@ com a URBAN LAB d’experimentació de noves tecnologies i foment de la innovació.
 • Espai d’oportunitat per a projectes innovadors, que posin en valor models de transformació urbana, social i econòmica.
 • Referents a nivell europeu i internacional, que atreguin interès i suport per a nous projectes innovadors de la ciutat i de les seves empreses i organitzacions.
 • Eina que generi comunitat.
 • Foment de la col·laboració i accés a finançament.

3. Projectes Innovadors: el distintiu 22@ URBAN LAB

Antoni Paz presenta l’accés a diferents fonts de finançament existents en el marc de la Comissió europea com una de les vies per fomentar el desenvolupament col·laboratiu de la innovació, mitjançant la generació projectes innovadors.

Però que són o com definir-los en el marc d’actuació del 22@Network?

Es proposa definir els protocols que permetin validar propostes innovadores sorgides en el si del 22@network. Així com el desenvolupament de metodologies per fomentar la seva generació mitjançant l’atorgament d’un distintiu 22@ URBAN LAB seguint el següent esquema:

 • Presentació de la proposta per part dels socis.
 • Avaluació inicial de la proposta per part dels representants de la comissió d’innovació (validar potencial d’innovació i impacte de la proposta).
 • Avaluació de la proposta per part de les comissions especifiques (validar encaix amb els objectius i línies d’acció de la comissió encarregada).
 • Concessió del distintiu 22@

Es planteja la idoneïtat de generar un grup estable de treball par tal de definir la metodologia d’avaluació, i els mecanismes d’accés. S’identifiquen documents base preexistents que permetran la seva generació.

Daniel Weiss aporta la seva visió i experiència al voltant dels projectes europeus, amb especial atenció a la línea ERASMUS+.

Es presenta una primera aproximació a la imatge del distintiu que es reformularà un cop aprovat el nou logo del 22@Network a la Junta Directiva de la entitat.

4. Presentació del taller “REPTES I  OPORTUNITATS DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL”, Daniel Weiss - Prime Holland (20 de  novembre)

S’informa als assistents que el proper dilluns 20 de novembre, a les 09.00h. tindrà lloc a l’edifici CINC el taller “REPTES I OPORTUNITATS DE LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL”.

5. Torn obert d'intervencions


Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte