COMISSIONS

INNOVACIÓ

DARRERES REUNIONS


Jul.
6

La propera reunió de la Comissió d'Innovació tindrà lloc el divendres de juliol de 9h a 10.30h a la Fundació KIM BCN. Revisarem el pla de promoció i comunicació del IP22@, repassarem l'assemblea general del 7 de juny,  i altres punts de l'ordre del dia.  

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS.

Ordre del dia i assistents

La darrera reunió de la Comissió d'Innovació va tenir lloc el divendres 6 de juliol de 9h a 10.30h a la Fundació KIM BCN. 

Els punts a tractar van ser els següents:

1. Benvinguda als membres de la Comissió 

2. Repàs Assemblea General del 7 dia de juny

a. Seguiment de la crida a l’acció

3. IP22@

a. Pla de promoció i comunicació

4. Altres


ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS.


Juny
1

La propera reunió de la Comissió d'Innovació tindrà lloc el divendres 1 de juny de 9h a 10.30h a la Fundació KIM BCN. Revisarem el Minisite del IP22@, la Guia d'Indicadors d'Avaluació i altres punts de l'ordre del dia.  

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS.

Ordre del dia i assistents

Aquests van ser els punts tractats a la reunió de la Comissió d'Innovació celebrada l'1 de juny:

1. Minisite del IP22@

a. Revisió i validació dels continguts 

b. Revisió i validació del procés de registre

Antoni Oliva presenta a la resta de participants el minisite XARXA IP on es dona a conèixer què és la XARXA IP i el distintiu IP 22@.

El Manual d’ús del Distintiu   IP22@ es troba ja disponible per tal de donar a conèixer les condicions de gestió i ús del distintiu.

Seguidament es passa a presentar formulari online. S’acorda aclarir els idiomes (català, castellà i anglès) en els quals es podran presentar les candidatures. Així con la conveniència de adequar el registre al nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

2. Revisió de la Guia d’Indicadors d’Avaluació

a. Indicadors

b. Suport als avaluadors

Es presenta la Guia d’Indicadors d’Avaluació on es descriuen els codis, compromisos i valors que han de regir el funcionament dels avaluadors. També es presenten els indicadors específics per a cadascun dels diferents Criteris d’Avaluació. Respecte a la seva ponderació, la Fundació KIM s’encarregarà de fer un anàlisi i proposta de ponderació pels indicadors específics.

En aquest sentit, en Raul Sánchez Adell, aportarà exemples d’indicadors i barems de ponderació dels mateixos que Barcelona Activa fa servir en els seus processos d’avaluació de contractació pública. Conjuntament amb la primera aproximació presentada en anteriors reunions de la Comissió, serviran de base per a l’elaboració de la Guia per a l’Avaluació de Propostes. Aquesta guia permetrà als membres del Comitè d’Avaluació disposar d’uns paràmetres clars per a l’avaluació de projectes. Alhora que recollirà les propostes de millora sorgides al final de cada procés d’avaluació.

La composició del Comitè d’Avaluació  a hores d’ara conformen:

Comissionat

Membre avaluador

AGBAR

Maria Monzó

Bcnactiva

Raul Sánchez

EURECAT

Gemma Battle

Grup ICA

Alberto Mora

KIM

Antoni Paz


3. Llançament de la convocatòria

S’aprova la disseminació de l’apertura del primer període  de presentació de propostes a través del newsletter del 22@NETWORK BCN del proper dimarts 5 de juny, així com també mitjançant les diferents xarxes socials de l’Associació sota el hashtag #22IP.

S’acorda que per a aquesta primera convocatòria el període de presentació  anirà des de la dada d’apertura (7 de juny) fins a la primera quinzena de gener que es realitzarà l’avaluació, per tal de disposar del temps suficient.

4. Preparació de l’Assemblea General del 7 dia de  juny-6a CONVENCIÓ EMPRESARIAL DEL 22@ - ARE YOU THERE?

Es recorda les persones participants que, el proper dijous 7 de juny, tindrà lloc la 6ª Convenció Empresarial del 22@.

Antoni Paz fa una breu explicació de l’agenda prevista i explica l’objectiu i funcionament de Les crides a l'acció de 22@Network bcn 2018. Es presentaran 6 crides a l’acció. Una de les quals, serà la de la pròpia XARXA IP.

Les crides, consistiran en un breu speech (2mins.) on l’orador/a donarà a conèixer l’objectiu i canals proposats per cadascuna de les Comissions que integren el 22@ NETWORK BCN.

Per part de la Comissió d’Innovació, la Maria Monzó  serà qui presenti la crida als projectes innovadors generats o amb impacte al districte 22@ i a la ciutat de Barcelona, dins el marc de la primera convocatòria per a l’atorgament del Distintiu IP22@.

5. Altres temes 

El President de la Comissió, comenta que durant el mes d’octubre es farà a Barcelona la EMCC International Mentoring Conference i proposa que es faci al 22@.  Es buscarà un espai per a poder proposar  a la EMCC (Consejo Europeo de Mentoring y Coaching- https://www.emccspain.org/)


Març
9

La propera reunió de la Comissió d'Innovació tindrà lloc el proper 9 de març de 9h a 10.30h a la Fundació KIM BCN. Tractarem l'evolució del distintiu 22@LAB i altres temes relacionats amb el districte. 

ACTE DISPONIBLE NOMÉS PER A SOCIS

Ordre del dia i assistents

Aquests van ser els punts tractats a la reunió de la Comissió d'Innovació celebrada el 9 de març:

1. Benvinguda als participants

Antoni Paz, com a President de la Comissió d’Innovació, presenta breument a la resta de participants, que prenen la paraula per a presentar la institució que representen.

2. Distintiu 22@IPNetwork

a.  Imatge i nom IP22@

Antoni Paz i Antoni Oliva presenten la nova versió del segell 22@IP, mostrant les diferents versions disponibles (positiu i negatiu). La distinció entre els models del segell respon a la necessitat d’ús en diferents marcs de la Xarxa 22@. Es presenta així mateix la nova nomenclatura del segell IP22@.


b.  Esquema de funcionament del distintiu.

Antoni Paz presenta el procés de avaluació dels projectes presentats i es descriuen els rols i tasques a desenvolupar par cada un dels agents i fases descrits.

Els membres de la Comissió reafirmen la necessitat de reforçar els criteris de participació mitjançant l’elaboració d’un manual d’ús del distintiu.


3. Jornades especialitzades de DIRECTORS D’INNOVACIÓ: COMISSIONATS. Funcions

Es presenten els rols i responsabilitats dels Comissionats d’Innovació. Aquestes responsabilitats giraran, en gran part, al voltant de tres eixos:

 • Composició i participació en el grup d’avaluació  de projectes
 • Generació/identificació de projectes / activitats  en les àrees de responsabilitat específiques.
 • Identificació de necessitats d’innovació i  elaboració de discurs estratègic en les àrees de responsabilitat específiques.

Es presenten els diferents Comissionats que integraran la Comissió d’innovació:

 • Tecnologies Sostenibles
 • Fintech
 • Legal
 • Col·laboracions Públic-Privades
 • Tecnologia

Es proposa incloure en el llistat de Comissionats el Comissionat de Media, proposta que és acceptada pels assistents.

De la mateixa manera es proposa separar el Comissionat de Tecnologia en Tecnologia Digital i Hardware (Robòtica, transformació industrial, etc.

Es proposen els següents candidats com a responsables dels comissionats:

Tecnologies Sostenibles
AIGÜES DE BARCELONA
Acceptada
Fintech
STRANDS
Acceptada
Legal
CUATRECASAS
Proposta
Col·laboracions Públic-Privades
BARCELONA ACTIVA
Acceptada
Tecnologia Digital
ICA
Acceptada
Tecnologia Informació
TELEFONICA
Proposta


S’aprova que les reunions de Comissionats es celebraran amb una periodicitat mensual cada segon dijous de cada mes. Així mateix,  i per tal de potenciar l’impacte i la difusió de l’esdeveniment es coordinaran les activitats de comunicació relacionades amb el segell 22@IPNetwork amb el Pla de Comunicació Global de la Comissió i de la Xarxa 22@.

El proper calendari de reunions dels comissionats queda fixat de la manera següent:

12 Abril de 2018

15.30h-16.30h

STRANDS

10 de Maig de 2018

15.30h-16.30h

ICA

19 de Juny de 2018

15.30h-16.30h

TELEFÓNICA


Pel que fa al calendari de les reunions ordinàries de la Comissió es proposa el següent calendari:

27 Abril de 2018

09.00-10.30h

KIM

01 de Juny de 2018

09.00-10.30h

KIM

06 de Julio de 2018

09.00-10.30h

KIM


4. Altres temes:

Breu introducció de la visita institucional que la comissió d’innovació 22@network organitzarà amb el CLUB CECOT INNOVACIÓ el proper dia 3 de maig de 2018. Els objectius de la visita son:

 • Visitar i presentar iniciatives innovadores que es desenvolupen al districte 22@
 • Presentar les activitats específiques de 22@Network
 • Identificar oportunitats de col·laboració entre les entitats.
 • Dinar institucional

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte