OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER A EMPRESES CATALANES DE MODA

per Carla Escolà Costa,

La Resolució de 26 de juliol de 2021, del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, aprova les bases reguladores per a la concessió de subvencions en espècie en forma de participació en el programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda (DOGC núm. 8468 de 29 de juliol de 2021)

La Generalitat de Catalunya, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ateses les funcions que en matèria de moda corresponen a aquesta entitat adscrita al Departament d'Empresa i Treball, desenvoluparà anualment una edició del programa d'acceleració per a empreses catalanes de moda. L'objectiu d'aquest programa serà transferir coneixement a les empreses seleccionades per tal de generar un efecte multiplicador en l'enfortiment de les seves capacitats, contribuint d'aquesta forma a una millora de la competitivitat del sector.

Vist el Decret 146/2020, de 15 de desembre, pel qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020, mentre no entrin en vigor els del 2021.

Atès el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Comentaris


Per comentar, si us plau inicia sessió o crea't un compte

SUBSCRIU-TE!

Vols estar sempre assabentat de les últimes novetats i els events al districte 22@?
Modificar cookies